Import af animalske materialer

Import af animalske biprodukter, som ikke er associeret med smittefarlige agens

Der findes rimeligt strenge regler for import af animalske materialer (f.eks. vævsprøver fra forsøgsdyr) fra EU og såkaldte 3. lande. 

Institut for Molekylærbiologi og Genetik (C.F. Møllers Allé) er godkendt som importør af animalske biprodukter af Fødevarestyrelsen med følgende godkendelsesnummer:
DK-123-oth-714011.

Ved animalsk materiale forstås materiale fra alle hvirveldyr og hvirvelløse dyr, undtagen mennesker (herunder fisk, krybdyr, padder og insekter). Animalske biprodukter omfatter alt materiale af animalsk oprindelse som tilføres Universitetet i ikke-færdigpakkede og ikke-kommercielt tilgængelige former, dvs. primært materiale fra ikke-kommercielle forskningslaboratorier, der ikke har til opgave at forhandle disse materialer.

Kommercielt tilgængelige produkter af animalsk oprindelse, som er normale produkter listet i prislister og produktkataloger er ikke omfattet af denne procedure.

Se reglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.    

Procedure for import

Ved import fra tredjelande (dvs. lande udenfor EU) skal der søges om tilladelse hos den lokale fødevarestyrelse (Veterinærenhed NORD). 

Udfyld skemaer og send via mail til:
10@fvst.dk - til Fødevarestyrelsen, Veterinærenhed NORD, tlf.: 72 27 69 00.

Registrering af væv på MBG 

I forbindelse med anskaffelse og bortskaffelse udfyldes dette skema, som sendes til Tinna V. Stevnsner: tvs@mbg.au.dk (2778 2804), som har påtaget sig opgaven at holde styr på de animalske biprodukter ved instituttet.

119293 / i31