Alkoholpolitik

Alkoholpolitik for Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet

Brug af alkohol og andre rusmidler på arbejdspladsen må ikke belaste vores sikkerhed, trivsel, arbejdsindsats eller omdømme.

Generelle retningslinjer

I en arbejdsmæssig sammenhæng er det uacceptabelt at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler.

Udførelse af molekylærbiologisk forskning og undervisning samt administrativt arbejde er som udgangspunkt uforeneligt med indtagelse af alkohol og andre rusmidler. Arbejde med kemikalier, udstyr, maskiner mv. efter indtagelse af alkohol kan udgøre en sikkerhedsmæssig fare for personen selv og andre i laboratoriet. Derudover kan materialer, laboratorier, udstyr mv. blive ødelagt, ligesom arbejdsindsatsen normalt forringes.

Dog accepteres indtagelse af alkohol på arbejdspladsen i forbindelse med begivenheder såsom jubilæer, receptioner, fratrædelser, eksamener, fødselsdage, julefrokoster, fredagsbar o.l.  Hvis arbejdet efterfølgende genoptages, bør indtagelse af alkohol have været begrænset til et minimum (op til to genstande). Sådanne arrangementer bør af samme grund lægges så sent på dagen som muligt.

Brug af andre rusmidler er ikke tilladt på arbejdspladsen.

Mængden af indtaget alkohol (og andre rusmidler) både privat og på arbejdspladsen må ikke gå ud over arbejdsindsatsen den efterfølgende dag.

Ovenstående regler gælder ligeledes i forbindelse med medarbejdere og studerendes deltagelse i konferencer, møder o.l. samt i forbindelse med rejser, udstationeringer mv.

Enhver medarbejder eller studerende ved instituttet har pligt til at handle, hvis de ser, at der sker en overtrædelse af ovenstående retningslinjer ved at gå direkte til den pågældende kollega. Hvis dette ikke hjælper – eller det sker igen – skal man kontakte personens nærmeste leder eller vejleder.

 

Retningslinjer ved misbrug

Kollegaers forpligtelser

Enhver medarbejder eller studerende ved instituttet har pligt til at handle, hvis de ser, at der sker et misbrug af rusmidler ved at gå direkte til den pågældende kollega og/eller til tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten, gruppelederen eller den studerendes vejleder. Kollegaen og/eller den kontaktede person henvender sig derefter sammen med misbrugeren til institutlederen.

Institutlederens forpligtelser

Har institutlederen mistanke om en medarbejders misbrugsproblem – eller er blevet gjort bekendt med en mistanke herom – har denne pligt til hurtigst muligt at tage en snak med den pågældende sammen med tillidsrepræsentanten, og informere om mulighederne for hjælp, og evt. informere om konsekvenserne ved et fortsat misbrug (afskedigelse/bortvisning).