Genteknologisk arbejde

Interne regler og procedurer for genteknologisk arbejde

(Vedtaget på Arbejdsmiljøudvalgsmøde 16.6.2010)

  1. Alle anmeldelser og efterfølgende godkendelser sendes i kopi til institutadministrationen (Birgitte Larsen), som journaliserer og registrerer projekttitel, anmelder og udløbsdato i sin ’database’.
  2. En gang om året – eller senest 1 måned før udløb af godkendelse - fremsender Birgitte udskrift fra databasen til hver af gruppelederne, som derefter skal indsende ”selvangivelse” med bekræftelse af, at der ikke er påbegyndt nye genteknologiske projekter uden behørig godkendelse. Birgitte rapporterer efter udløb af passende svar-deadline til EØJ om eventuelle manglende ”selvangivelser”.
  3. Ansøgning om tilladelse til påbegyndelse af nye genteknologiske projekter kan i nogle tilfælde påbegyndes efter udarbejdelse kun af sikkerhedsvurdering; men denne, eller den fulde ansøgning, skal under alle omstændigheder godkendes af MBG’s arbejdsmiljøudvalg v./ de daglige sikkerhedsledere forinden indsendelse.
  4. Alle publicerede arbejder (poster, rapport, afhandling, artikelmanuskript ell. lign.) der omhandler genteknologisk arbejde skal henvise til en projektgodkendelses-reference.
  5. Rent praktisk anføres referencen i forbindelse med registreringen i PURE under noter/intern noter.