Humant biologisk materiale

Retningslinjer for arbejde med humant biologisk materiale

Ifølge dansk lovgivning skal alle forskningsprojekter i Danmark, der involverer mennesker eller enhver form for væv, celler, blod, etc. fra mennesker have tilladelse til dette fra et regionalt etisk udvalg. Hvis forsøgene involverer forskere fra flere geografiske områder, skal den hovedansvarlige forsker kun søge om tilladelse fra dét regionale udvalg, hvor forskningsprojektet udføres. Er der tale om multinationale forsøgsprojekter, er en tilladelse fra et dansk udvalg altid påkrævet. 

Hvis materiale eller oplysninger fra en biobank (dvs. ”en struktureret samling af humant biologisk materiale, som er tilgængeligt under bestemte kriterier, og hvor oplysningerne i det biologiske materiale kan spores tilbage til enkeltpersoner”) anvendes i et forskningsprojekt, kræves en supplerende godkendelse fra Datatilsynet.

Standarder for indsamling, opbevaring, håndtering og bortskaffelse af menneskeligt biologisk materiale ved MBG

Den hovedansvarlige forsker er ansvarlig for at sikre fortrolig, sikker og hensigtsmæssig opbevaring og etisk brug af vævet, respekt for donors fortrolighed og passende bortskaffelse af vævet. Det anbefales, at man ikke arbejder med eget biologisk materiale som følge af risikoen for transformation og manglende antigenicitet.

Indsamling af prøver fra levende individer: Kun registrerede læger, sygeplejersker eller certificerede laboranter, der er uddannet til at udtrække humant biologisk materiale til videnskabelige eller medicinske formål, og der tager prøver, mens de arbejder under protokoller og procedurer, der er godkendt af det relevante regionale etiske udvalg, er bemyndiget til at udtrække humant biologisk materiale. Denne regel gælder ikke for ikke-invasiv indsamling af biologiske væsker, såsom sæd, spyt, mælk, etc.

Opbevaring: Alle humane prøver skal opbevares på et sikkert sted, som er tydeligt afmærket på ydersiden med det universelle symbol for farligt biologisk affald. Prøverne skal placeres i sikre og tætte beholdere og gemmes på en måde, der forhindrer nedbrydning eller forringelse under opbevaring. Hver beholder skal også mærkes med navnet på det biologiske materiale, brugerens navn og kontaktoplysninger. Beholdere til opbevaring af prøver skal kasseres som farligt biologisk affald efter fjernelse af prøven.

Håndtering: Alle humane prøver skal håndteres som potentielt farlige hvad angår forurening og infektion. Personlige værnemidler til håndtering af potentielt forurenende stoffer skal derfor vælges under hensyntagen til risikoen for eksponering. Personlige værnemidler omfatter handsker, beskyttelsesbriller, masker, forklæder, skoovertræk og kasket/hårdækning mv.

Alt arbejde med humane prøver SKAL udføres på områder, der er blevet klassificeret som klasse I.

Bortskaffelse: Humane prøver skal bortskaffes i lukkede, tætte beholdere og sættes i de gule sække eller autoklaveres. Blodprøvetagningsudstyr, skalpeller og andet udstyr, der kan skade huden skal bortskaffes i specielle gule nålebokse.

Transport: For at undgå udslip, bør humane prøver transporteres i ubrydelige lukkede beholdere, der er markeret som biologisk farligt materiale.

Ulykker
Biologisk udslip uden for arbejdsområder - såsom gulvet - skal fjernes straks og rengøres normalt. Større udslip fjernes straks, og det berørte område desinficeres med et passende middel (1% Diversol eller 70% ethanol i vand, eventuelt suppleret med UV-lys i 30 minutter).

Ved personskade med udstyr, der er forurenet med enten blod eller vævsvæsker:

- lad såret bløde
- vask omhyggeligt med vand og sæbe
- rengør såret med 70% ethanol eller 2,5% jod ethanol

Ved forurening med biologisk materiale i munden eller i et sår bør området skylles omhyggeligt med saltvand eller normal postevand.
Ved biologisk materiale i øjnene skylles disse grundigt med en øjenskylleflaske, som findes i alle laboratorier.

Kontakt skadestuen på det lokale hospital (Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade) umiddelbart eller inden for to timer efter ulykken for en risikovurdering for smitte med HIV, hepatitis B eller hepatitis C. Der er normalt ingen behandling 24 timer efter ulykken.

Kontakt din lokale arbejdsmiljørepræsentant ved MBG for at få udarbejdet en skadesanmeldelse for ulykken. Det er vigtigt, at den sikkerhedsansvarlige kontaktes uanset hvor lille ulykken er.

Ansøgning om at arbejde med GMO:   

https://at.dk/regler/at-vejledninger/klassifikation-laboratorier-anlaeg-produktion-c-0-4/

En biologisk klasse II svarer til en GMO klasse I.