Import af animalske materialer

Import af animalske biprodukter, som ikke er associeret med smittefarlige agens

Der findes rimeligt strenge regler for import af animalske materialer (f.eks. vævsprøver fra forsøgsdyr) fra EU og såkaldte 3. lande. 

Institut for Molekylærbiologi og Genetik er godkendt som importør af animalske biprodukter af Fødevarestyrelsen med følgende godkendelsesnummer:
DK-123-oth-714011.

Ved animalsk materiale forstås materiale fra alle hvirveldyr og hvirvelløse dyr, undtagen mennesker (herunder fisk, krybdyr, padder og insekter). Animalske biprodukter omfatter alt materiale af animalsk oprindelse som tilføres Universitetet i ikke-færdigpakkede og ikke-kommercielt tilgængelige former, dvs. primært materiale fra ikke-kommercielle forskningslaboratorier, der ikke har til opgave at forhandle disse materialer.

Kommercielt tilgængelige produkter af animalsk oprindelse, som er normale produkter listet i prislister og produktkataloger er ikke omfattet af denne procedure.

Se reglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.    

Importtilladelsen gælder kun for væv fra Argentina og er tidsbegrænset til 1 år! Tilladelsen til anvendelse gælder i 4 år.    

Procedure for import

Ved import fra tredjelande (dvs. lande udenfor EU) skal der søges om tilladelse hos den lokale fødevarestyrelse (Veterinærenhed NORD). 

Udfyld formularen og send via mail til:
10@fvst.dk - til Fødevarestyrelsen, Veterinærenhed NORD, tlf.: 72 27 69 00.

Registrering af væv på MBG 

I forbindelse med anskaffelse og bortskaffelse udfyldes dette skema, som sendes til Tinna V. Stevnsner: tvs@mbg.au.dk (2778 2804), som har påtaget sig opgaven at holde styr på de animalske biprodukter ved instituttet.

Relevant uddrag

fra Cirkulære om veterinærkontrol ved import af animalske produkter m.v. fra tredjelande

§ 63. Følgende animalske biprodukter og afledte produkter til forskning eller diagnostik kan indføres uden indførselstilladelse. Den ansvarlige for en prøve af animalske biprodukter og afledte produkter til forskning eller diagnostik skal kunne dokumentere, at prøven er omfattet af beskrivelserne i nr. 1-9. Grænsekontrollen skal ikke kontrollere, om den modtagende virksomhed af produkter under nr. 1-3, har en artikel 17 tilladelse.

  1. Laboratoriereagenser, fx ELISA kits, der indeholder animalske biprodukter eller afledte produkter, og som er færdigpakkede og brugsklare.
  2. Oprensede antistoffer, herunder monoklonale og polyklonale antistoffer, såfremt de ikke opbevares i et substrat eller lignende, som er et animalsk biprodukt eller et afledte produkt, som fx bovin serum albumin eller foetal bovin serum.
  3. Vævsprøver af dyr, som er konserveret i alkohol, formalin eller parafin eller fuldstændigt indlejrede på objektglas, således at præparaterne kan opbevares ved omgivelsestemperatur.
  4. Aktivt, implantabelt medicinsk udstyr som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 90/385/EØF.
  5. Medicinsk udstyr som defineret i artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 93/42/EØF.
  6. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), i direktiv 98/79/EF.
  7. Kosmetiske midler som defineret i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1223/2009.
  8. Veterinærlægemidler som defineret i artikel 1, nr. 2), i direktiv 2001/82/EF.
  9. Lægemidler som defineret i artikel 1, nr. 2), i direktiv 2001/83/EF.

Stk. 2. Følgende andre animalske non-food produkter til forskning eller diagnostik kan indføres uden indførselstilladelse. Den modtagende virksomhed skal dog have en artikel 17 tilladelse. Grænsekontrollen skal ikke kontrollere dette.

1) Andre bakterie- eller virusstammer end dyrepatogener (jf. bekendtgørelse nr. 803 af 22. juni 2017 om sikring af visse stoffer, der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr).

2) Levende cellekulturer (bortset fra avlsmateriale bestemt til avlsformål og cellekulturer indeholdende patogener), der ikke opbevares i et medie med indhold af animalske biprodukter eller afledte produkter. Avlsmateriale bestemt til avlsformål er omfattet af reglerne om levende dyr, herunder avlsmateriale.

3) Oprenset DNA og RNA.

Stk. 3. Dyrepatogener, jf. bekendtgørelse nr. 803 af 22. juni 2017 om sikring af visse stoffer, der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr, må kun indføres til forskning eller diagnostik i henhold til tilladelse fra veterinærenhederne (fra 1. januar 2018: VeterinærØst).