Ferie, sygdom og barsel

Nye ferieregler pr. 1. september 2020 – overgang til samtidighedsferie

Klik på ovenstående billede for større udgave.

Den nye ferielov, træder i kraft den 1. september 2020, hvor alle medarbejdere overgår til samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at den ferie der optjenes løbende også kan afvikles løbende.

Ved fuldt optjent ferie, har du 16,64 feriedage til rådighed i miniferieåret, som går fra 1. maj – 31. august 2020. Dertil kommer de 5 særlige feriedage. Det vil derfor som udgangspunkt ikke være nødvendigt at overføre ferie til det nye samtidighedsferieår, som går fra 1. september 2020 – 31. august 2021.

Til brug for efterårsferien 2020 har du optjent 2,08 feriedag i september 2020. Hvis du har ikke-afviklede almindelige eller særlige feriedage med fra miniferieåret, vil du også i efterårsferien have disse dage til rådighed. Du vil derfor også have mulighed for at holde nogle dage fri i efterårsferien 2020 uden at skulle overføre feriedage.

Hvis du stadig kommer til at mangle feriedage efter efterårsferien eller julen i 2020, vil det være muligt, når den nye ferielov er trådt i kraft at tage ferie, du endnu ikke har optjent, eller du kan bruge dine feriefridage. Generelt vil det ikke være nødvendigt at anmode om at overføre ferie til 2020.

Se PDF-fil med mere detaljeret oversigt over de nye ferieregler.   

Registrering af ferie i miniferieåret 1. maj-31. august 2020

Gælder månedslønnede medarbejdere ved Molekylærbiologi og Genetik
(VIP, TAP, ph.d.-studerende (ekskl. del A-stud.)

Gælder IKKE for udenlandske medarbejdere ansat efter den nuværende samtidigheds-ferieordning

I henhold til AU’s ferieretningslinjer kan ferieplanlægningen for det nye ferieår påbegyndes fra februar (http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/).

Såfremt du ikke har indsendt ferieskemaet vedr. miniferieåret rettidigt vil instituttet foretage en forhåndsregistrering af 3 uger og 1 dags ferie på nedenstående dage for dem som har optjent fuld ferieret:

Ferie:

 • 1 dag (22. maj)
 • 3 uger (uge 28-30 inkl. – 6. 24. juli)

For nyansatte medarbejdere, der har optjent delvis ferieret, vil der ligeledes under hensyntagen til opretholdelse af nødvendige funktioner blive registreret afvikling af feriedage efter ovennævnte principper.

Forhåndsregistrering vil ske i april måned. 

Ferieskema

Du kan ændre ovennævnte ferietidspunkter ved i dette ferieskema at anføre dine ønsker om tidspunkt for afvikling af ferie. Du bedes i så fald udfylde skemaet og sende det til fravaer@mbg.au.dk .

Der kan efterfølgende aftales ændringer i den fastlagte ferie, hvis du ønsker det, og hvis tjenesten tillader det. Se nedenfor under Ændring af tidligere registreret ferie.

For tidsbegrænsede ansatte (herunder også ph.d.-studerende, del B) gælder det, at en forholdsmæssig del af den optjente ferie så vidt muligt afholdes inden for ansættelsesperioden. Planlagt ferie skal altid godkendes af nærmeste foresatte.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dorte Abildskov da@mbg.au.dk.

Ferie - retningslinjer og skema

Ændring af tidligere registreret ferie

 • Besked om ændring af tidligere registreret afholdelse af ferie og særlige feriedage – send besked til fravaer@mbg.au.dk om datoer der ønskes slettet og nye datoer (samme antal), der ønskes afholdt i stedet for med cc til nærmeste fortsatte.

Har du brug for vejledning om reglerne for ferie (se også information nedenfor), så kontakt Dorte Abildskov på e-mail: da@mbg.au.dk eller tlf. 871 55486.


Bemærk

 • at al ordinær ferie og særlige feriedage inkl. ordinære feriedage og særlige feriedage overført fra tidligere ferieår, som udgangspunkt skal afvikles inden for det aktuelle ferieår), dette gælder dog ikke for udenlandske medarbejdere ansat efter den nuværende samtidighedsferieordning,
 • og at tidsbegrænsede ansatte, herunder ph.d.-studerende, inden fratræden skal afholde så meget som muligt af den optjente ferie, som der er hjemmel til i Ferieloven. For udenlandske medarbejdere på den nuværende samtidighedsferieordning gælder, at al ferie afholdes inden fratræden. Planlagt ferie skal godkendes af nærmeste foresatte.

Alle bedes planlægge deres ferie i henhold hertil.

Det er også muligt selv at tjekke egen feriestatus på mit.au.dk/selfservice/

1. maj

Der har de tidligere år været en uensartet håndtering af, om 1. maj blev betragtet som en fridag. 

I nogle sektioner har enkelte medarbejdere fået fri ved anmodning, hvorimod i andre har man været mere tilbageholdne.

Institutledelsen har ønsket at sikre sig, at der gælder de samme retningslinjer på hele instituttet.

Som udgangspunkt betragtes den 1. maj som en normal arbejdsdag, hvor det forventes, at man møder på arbejdet.

Skulle en medarbejder have behov for en hel eller delvis fridag, rettes henvendelse til institutlederen, som i hvert enkelt tilfælde vil tage stilling til anmodningen.

Medarbejdere, der er reguleret af en overenskomstbestemt aftale, hvor 1. maj er en fridag skal dog ikke anmode om en fridag.

Ordningen træder i kraft fra 1. maj 2017

Sygefravær, barns sygdom og omsorgsdage

I forbindelse med sygdom og anden fravær (sygefravær barns 1.+2. sygedag, omsorgsdage, seniordage) skal du:

 1. ringe til din sektionsleder/gruppeleder eller andre efter aftale.
 2. melde dit sygefravær ind på følgende adresse: fravaer@mbg.au.dkFravær, MBG
   
  Når du vender tilbage, skal du:  

 3. sende en e-mail til fravaer@mbg.au.dk, således at antallet af fraværsdage kan blive registreret

Barsel